Fredningstider - særligt for søer
(kilde: http://www.fiskeatlas.dk/)

I april og maj, hvor gedde og sandart gyder, er det ikke tilladt at fiske med garn i søer.

Maskestørrelsen i garn skal være mindst 122 mm helmaske (60 mm knude til knude).

Alle de metoder, der er forbudt
Der findes en lang række fiskemetoder, som er forbudt. Enten fordi de kan ødelægge vegetation eller andre dele af stedet, hvor der fiskes. Eller fordi de er for effektive, dræber eller skader alle størrelser af fisk (også dem under mindstemålet) eller er farlige for udøveren.

Forbudte fangstmetoder:

  • Trawl og andre fiskeredskaber spilet med skovle eller lignende *
  • Elektricitet *
  • Eksploderende stoffer
  • Giftstoffer og bedøvende stoffer
  • Tørlægning *
  • Stangeredskaber og lystre af enhver art, som har kroge eller lignende
  • Spyd og pile med modhager
  • Skydevåben
  • Fiskeri med huggeredskaber (rykfiskeri)
  • Det er endvidere forbudt at skræmme (jage eller pulse) fisk ind i redskaber *)

*) De metoder, der er mærket med stjerne, kan man under visse omstændigheder få tilladelse til at anvende. Eksempelvis bliver elektrofiskeri anvendt i forbindelse med undersøgelser samt til indfangning af moderfisk ved opdræt af yngel til udsætning. Tilladelse til elektrofiskeri kræver, at udøverne har været på et særligt kursus i teknik og sikkerhed. Ligeledes kan man få dispensation til at anvende redskaber som overskrider kravet om at 2/3 af afstanden fra bred til bred skal være fri for redskaber. Men der kræves altid en skriftlig dispensation i hvert enkelt tilfælde. Ansøgning om dispensation skal ske til det lokale Fiskeriinspektorat.

Fredningsbælter:
I visse områder er der indført fredningsbælter, hvor der er helt eller delvist forbud mod fiskeri. Det er steder, hvor fiskene samles og dermed er særlig lette at lokalisere og fange.

I søer, der er 10 ha eller større, er det forbudt at opstille garn, ruser osv. nærmere end 50 m fra vandløbs ind- og udløb. Man må gerne fiske med stang og snøre i fredningsbæltet.

Ved kunstigt anlagte fiskepassager (fisketrapper, stryg osv.) er alt fiskeri forbudt i selve fiskepassagen, samt i en afstand af 50 m fra dens ind- og udløb.

Mindstemål og fredningstider i ferskvand

kan du se her hos Miljø og fødevareministeriet/NaturErhvervsstyrelsen.

En række fiskearter er omfattet af mindstemål og fredningstider. Formålet med mindstemål er generelt at sikre, at fisk kan nå at reproducere sig mindst én gang inden de evt. bliver fanget og spist. Fredningstid anvendes til at undgå at fisk, som er særlig nemme at fange i gydetiden, bliver efterstræbt på den årstid.

Sidst opdateret: 12.08.2016